ഈചായ ഒരുഗ്ലാസ്സ് കുടിക്കൂ പനി കടക്കില്ല ചുമകഫം പനിതടുക്കും