സയാറ്റിക്ക വാത രോഗ ഞരമ്പ് വേദനമുട്ട് വേദനപുറം വേദനനിരന്തരമായി നേരെയാകും