നിങ്ങളുടെശ്വാസകോശത്തെ ബലമാക്കാൻനിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്സൂഷ്മജീവിയെ തടുക്കും