രണ്ടുവസ്തുചേർത്ത് കുടിച്ചാൽഎല്ലും ഞരമ്പുംപുതുപുത്തനാകും രക്തം കൂട്ടി സ്റ്റാമിന ഇരട്ടിക്കും