വെറ്റിലഇട്ടു തിളപ്പിച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാല്‍ ലഭിക്കുന്നഗുണങ്ങള്‍