കണ്ണിനുതാഴെയുള്ള കറുപ്പ്മറന്നേക്കൂ ഇതുണ്ടെങ്കില്‍കറുപ്പ് നിറം പോകും