വെളുത്തുള്ളി ഇതു പോലെ ചെയ്തു നോക്കൂ പറഞ്ഞറി യിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ഫലംലഭിക്കും