മുഖത്ത്കാണുന്ന അനാവശ്യരോമങ്ങള്‍ പോഴിഞ്ഞു പോകും ഇത്ഒരു തുള്ളിമതി