ഈകാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ടവെള്ളം കുടിക്കരുത്