നെയ്യ്ഇഷ്ടമാണോ കഴിക്കുന്നവര്‍ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈരോഗങ്ങൾ ഇനി വരില്ല