പപ്പായകുരു ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ തന്നെകരള്‍ പുനർ ജീവിക്കും പഴയത്പോലെ ജോലി ചെയ്യും