തക്കാളിക്കൊപ്പംദിവസം രാത്രിയോപകലോ തച്ചാൽ മതി മുഖം വെളുത്തു ഇനിപാടുകൾ കുരുക്കൾകയറില്ല