കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിൽ ഇത്ചേർത്ത് വെറുംവയറ്റിൽ കുടിച്ചാൽസംഭവിക്കും അതിശയം