ഈഒരൊറ്റ സാധനത്തിൽ എത്രയുംഗുണമോ ഇത്രയുംനാൾ ഇത്അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ പാവങ്ങളുടെഅമൃത്