ഒരുരാത്രി ഈവിത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടു പിറ്റേന്ന്കുടിച്ചാൽ കോശങ്ങളിൽ വന്നുചേരും ഗുണം