ഒരുവൈറസ് പോലുംഅകത്തു കടക്കില്ലരോഗ പ്രധിരോഷശേഷി മൂന്നു ടങ്ങ് ആവും