രാവിലെ ഇതുരണ്ടും കൂടിചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ചാടി വയറു ഇല്ലാണ്ടാവും