എത്രകടുത്ത ചുമയും കഫവും പനിയുംകോശങ്ങളെ തിന്നുംകൃമികളെയും രണ്ടുദിവസത്തിൽഇളക്കും